ข่าวประชาสัมพันธ์

กปล.เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการวิจัยและพัฒนาอาวุธปืนกลมือ

กปล.เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการวิจัยและพัฒนาอาวุธปืนกลมือ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายรัชชัย พรพาผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาอาวุธปืนกลมือ ขนาด 9 มิลลิเมตรNARAC923W ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่ากับบริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด ณ ห้องผู้อำนวยการ สำนักป้องกัน รักษา ป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ โดยมีผู้แทนจากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในที่ประชุมเห็นควรให้ผู้แทนจากบริษัทเนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด เข้าร่วมหารือในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อชี้แจงรายละเอียด ในการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว โดยกรมป่าไม้จะแจ้งกำหนดการประชุมให้ทราบอีกครั้ง