ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. หารือร่วมกับเอกชน เดินหน้าโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน

ทช. หารือร่วมกับเอกชน เดินหน้าโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป็นประธาน การประชุมหารือโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน โดยมีนายสุวรรณ นันทศรุต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม นายสนใจ หะวานนท์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง และนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช. สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้มีการหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน ถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง กรม ทช. กับบริษัท ดาว ประเทศไทย และ IUCN ในการจัดการบริหารขยะทะเล และพัฒนาระบบนิเวศน์ป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง จังหวัดระยอง