ข่าวประชาสัมพันธ์

นางพูลศรี วันธงไชย เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

นางพูลศรี วันธงไชย เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นางพูลศรี วันธงไชย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญพิเศษ ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
ในการจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2563 ณ คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและ
ประสานงาน การจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2563 เป็นประธานในที่ประชุมมีการหารือกัน เรื่อง การกำหนดวันเปิดและ ปิดรับผลงานทางวิชาการ การบริหารจัดการระบบลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และรวบรวมรายชื่อผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ให้กับ
ฝ่ายจัดประชุมและพิธีการ รวบรวม พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นำเสนอผลงาน รวมถึงได้ร่วมกันกำหนดหัวข้อการอภิปราย เสวนา บรรยายพิเศษและประสานวิทยากร