ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน โดยส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน ได้จัดประชุม ความหลายหลาย ของพืชป่าชายเลน

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน โดยส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน ได้จัดประชุม ความหลายหลาย ของพืชป่าชายเลน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน โดยส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน ได้จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของพืชป่าชายเลน (true mangrove) และพืชป่าชายเลนที่อยู่ในสถานะบัญชีแดง (IUCN Red List) เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูในถิ่นกำเนิด และสร้างองค์ความรู้ในสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องประชุมโกงกาง ชั้น 7 กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายชาตรี  มากนวล ผู้อำนวยการส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนวิจัยฯ จำนวน 25 คน