ข่าวประชาสัมพันธ์

อทช. ติดตามความก้าวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙

อทช. ติดตามความก้าวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙

          วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๙๘ ล้านบาทเศษ ผลการดำเนินงานโครงการฯ ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๒ หลัง ลานจอดรถ ป้ายโครงการ ถนนบริเวณโครงการ ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง สุขาภิบาล ถังเก็บน้ำ อาคารปั้มน้ำ งานสถาปัตยกรรมและงานขุดคลองน้ำเลข๙ โดยรวมมีผลการดำเนินการประมาณ ๘๒% คาดว่าทุกอย่างในงานก่อสร้างเฟส ๑ จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยประมาณวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวตามแผนงานและงบประมาณจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๓๕,๕๓๙,๖๙๙ ล้านบาท