ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ได้ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าประตูทางเข้า-ออก และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ได้ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าประตูทางเข้า-ออก และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ได้ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าประตูทางเข้า-ออก และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติของศูนย์วิจัยฯป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) แจ้งปิด การท่องเที่ยวภายในศูนย์วิจัยฯ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งศูนย์ฯได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบทาง webpage ของศูนย์ฯ อีกช่องทางหนึ่งด้วยแล้ว