ข่าวประชาสัมพันธ์

นางพูลศรี วันธงไชย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นผู้แทนกรม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กำกับทางวิชาการ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การสื่อสาร การเข้าถึง ข้อมูล และการผลิตสื่อด้านเรดด์พลัสของประเทศ ครั้งที่ 1/2563

นางพูลศรี วันธงไชย  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นผู้แทนกรม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กำกับทางวิชาการ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การสื่อสาร การเข้าถึง ข้อมูล และการผลิตสื่อด้านเรดด์พลัสของประเทศ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นางพูลศรี วันธงไชย
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนวิจัยทรัพยากรป่า
ชายเลน กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นผู้แทนกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
กำกับทางวิชาการ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การสื่อสาร การเข้าถึง
ข้อมูล และการผลิตสื่อด้านเรดด์พลัสของประเทศ ครั้งที่ 1/2563
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร H.A. Slade กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน

ในที่ประชุมได้กล่าวถึงความก้าวหน้าของการดำเนินการจัดทำ
ยุทธศาสตร์การสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล และการผลิตสื่อด้าน
เรดด์พลัสของประเทศ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไก
เรดด์พลัส (R-PP) พิจารณารายงานการสัมภาษณ์ การประชุม
กลุ่มย่อย และการสำรวจพื้นที่ภาคสนาม สำหรับยุทธศาสตร์การ
สื่อสารด้านเรดด์พลัสของประเทศไทย, แผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
สื่อสาร และรายงานการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์สื่อ