ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 - 13 เมษายน 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนได้มอบหมายให้นายสมบัติ กาญจนไพหาร ลงสำรวจพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี

วันที่  10 - 13 เมษายน 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนได้มอบหมายให้นายสมบัติ กาญจนไพหาร ลงสำรวจพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี

วันที่  10 - 13 เมษายน 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนได้มอบหมายให้นายสมบัติ กาญจนไพหาร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน ลงสำรวจพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี เพื่อจัดทำผังพื้นที่เตรียมสำหรับปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่นำมาจากประเทศต่างๆทั่วโลก โดยแบ่งโซนตามภูมิภาคทั่วโลกที่พบว่ามีป่าชายเลนขึ้นอาศัย ซึ่งได้ดำเนินการกำหนดพื้นที่ตัวแทนจาก 5 ทวีปเป็น 9 โซน ได้แก่ โซนประเทศไทย โซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โซนเอเชียใต้ โซนเอเชียกลาง โซนอเมริกาเหนือ โซนอเมริกาใต้ โซนโอเชียเนีย โซนแอฟริกาตะวันออก และโซนแอฟริกาตะวันตก และดำเนินการติดป้ายชื่อต้นไม้พร้อมวัดความสูงกล้าไม้ จำนวน 2 ชนิดพันธุ์  ได้แก่ กล้าไม้จากประเทศญี่ปุ่น Rhizophora? stylosa และกล้าไม้จากประเทศออสเตรเลีย Ceriops australis พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมของจุดปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่