ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. จัดประชุมคณะทำงานโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

ทช. จัดประชุมคณะทำงานโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

จัดประชุมคณะทำงานโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินการโครงการสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 งบกลาง แผนการดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน และการจัดทำบัตรประจำตัวลูกจ้างโครงการสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน อีกทั้ง เพื่อชี้แจงแนวทาง ขั้นตอน การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนประโยชน์ที่ทางราชการและประชาชนจะได้รับอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด