ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13. มิถุนายน 2563 นายอภิชัย. เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดตามเร่งรัดการดำเนินการในพื้นที่

วันที่ 13. มิถุนายน 2563 นายอภิชัย. เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดตามเร่งรัดการดำเนินการในพื้นที่

วันที่ 13. มิถุนายน 2563 นายอภิชัย. เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดตามเร่งรัดการดำเนินการในพื้นที่ทวงคืนเพื่อดำเนินการรื้อถอนเตรียมปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนบริเวณ
ท้องที่ หมู่ที่  1  ตำบลคลองวาฬ  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวน  2  แปลง  แปลงที่  1  เนื้อที่. 105  ไร่  แปลงที่  2  เนื้อที่ 24  ไร่    โดยมีนายพศวัต   คุระวรรณ. ผู้อำนวยการศูนย์บริการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ
นายศิริพงษ์  เดชโพธิ์พระ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดนำตรวจพื้นที่โดยผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนได้เร่งรัดให้เร่งดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนให้กลับคืนความสมบูรณ์พร้อมให้คัดเลือกชนิดพันธุ์กล้าไม้ที่ปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมทั้งให้เร่งประสานโรงเรียนในพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการ 1 โรงเรียน 1 ป่าชายเลน ในพื้นที่รับผิดชอบ