ข่าวประชาสัมพันธ์

นาย รณชิต นิลพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าชายเลน ร่วมประชุมหารือแนวทางพัฒนาป่าชายเลนของประเทศ

นาย รณชิต นิลพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าชายเลน ร่วมประชุมหารือแนวทางพัฒนาป่าชายเลนของประเทศ

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนโดย นาย รณชิต นิลพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าชายเลน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ท้องที่จังหวัด ระนอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ (สภอท.) เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาป่าชายเลนของประเทศไทยในอนาคต ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (ระนอง) ซึ่งมีประเด็นหารือได้แก่ ภาพรวมโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูล ทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง นำเสนอแผนการสำรวจความถูกต้องจากการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน และวางแผนการลงพื้นที่สำรวจต่อไป