เกี่ยวกับเรา

รู้จัก กอท.

     กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู การบริหารจัดการทางทะเล  การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและะชายฝั่ง เพื่อความสมบูรณ์ มั่งคั่ง สมดุล และยั่งยืนของทะเลไทยอีกทั้งยังเสริมสร้างความมั่นคง ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้สำนักอนุรักษ์ฯต้องมีภารกิจและบทบาทที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เยาวชน ผู้ประกอบการ นักวิชาการ นักอนุรักษ์ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน

                                                                  

     จากภารกิจที่สำคัญของกองอนุรักษ์ฯข้างต้น จึงได้ก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆขึ้น เช่น กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและกิจกรรมส่งเสริมการฟื้นฟูการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยทั้งสองกิจกรรมนี้ ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตลอด และแผ่ขยายพื้นที่การดำเนินงานออกไปเรื่อยๆ อาทิ ค่ายเยาวชนคนรักษ์ทะเลไทย โครงการบริหารจัดการขยะในทะเล (ชายหาดสะอ้าน บ้านปลาสะอาด) โครงการซ่อมแซมและติดตั้งทุ่นผูกเรือและทุ่นแนวปะการัง โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้เกิดการป้องกัน และดูแลทรัพยากรอย่างเข้าใจและถูกวิธี

     นอกจากนี้ กองอนุรักษ์ฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง โครงการอบรมผู้นำวิทยากรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถภาพการปฏิบัติการทางเรือ"

                                  

     จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถกล่าวได้ว่า การบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วน สามารถสร้าง     ปรากฎการณ์การทำงานร่วมกันในรูปแบบใหม่ ช่วยให้ทุกกลุ่มสามารถมองเห็นปัญหาอย่างเข้าใจ และร่วมแก้ไขหรือพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น ทำให้เกิดการร่วมมือทั้งจากภาครัฐ และภาคประชาชน โดยมองเห็นได้จากการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆมากขึ้น