เกี่ยวกับเรา

โครงสร้าง กอท.

โครงสร้างกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แบ่งเป็น 5 ส่วน

1. ส่วนบริหารทั่วไป

2. ส่วนอนุญาตและกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล

3. ส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

4. ส่วนป้องกันและปราบปรามทางทะเล

5. ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล