เกี่ยวกับเรา

บุคลากร กอท.

 

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
นายอุกกฤต  สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
ส่วนบริหารทั่วไป  
นางศรีสุดา เงินรุ่งเรือง ผู้อำนวยการส่วยบริหารทั่วไป
นางสาวกชกร ชลายนนาวิน นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวปรีห์กมล ทองหุ้ย นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอรณี มาโรจน์ นักวิชาการพัสดุ
นางสาวอุษา คงคะสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอมรพรหม จันทร์สำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปราวดี สีหนู นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวกิตติมา วรรณโสภณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนิชาภา จันทร์พรหม เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณิชาภา รจเรขอำไพ เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเบญญาดา บุญญรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ
นายพงศ์ธร ก้านอินทร์ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ส่วนป้องกันและปราบปรามทางทะเล  
จ่าเอกไพรัตน์ สุทธิพล ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามทางทะเล
นางสาวอลิษา ศรีสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวภีมญ์นภัสร์ ชลายนนาวิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกนัชชา พุ่มจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป
นายณัฐวัชร์ คำเสน นักวิชการเผยแพร่
นายกฤษณ์ จิตต์เลขา นักวิชาการประมง
นายเดชาภัค คงสัตรา กะลาสี
ส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล  
นายรณวัน  บุญประกอบ ผู้อำนวยการส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
นางสาวชนกพร จันทรขันตี นักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวอรภา สุวัฒโน นักวิชาการประมงชำนาญการ
นายองอาจ คงคะสุนทร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายนฤพัชร ศรีผดุง นิติกร
นางสาววรนิษฐ์ นิธิเสถียรรัฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรสิกาญจน์ อรรถพร เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวละอองดาว ตันบุตร นักจัดการงานทั่วไป
ส่วนอนุญาตและกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล  
นายวีระพันธ์ ทองมาก ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตและกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล
นางสาวกรกาญจน์ ศิริสว่าง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวอรอนงค์  นาคสกุล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นางสาววรรณวลี นุชดำรงค์ นักวิชาการประมง
นางสาวฐิติรัตน์ ธัญธนาอมรรัฐ นักวิชาการประมง
นางสาวธนัชภัค ศรีสำอาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจักรเดช เภาโพธ์ นายช่างก่อสร้าง
นางสาวกัญญารัช พลโยธี นักจัดการงานทั่วไป
ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล  
นายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
นางสาวทิพย์วรรณ แซ่มา นักวิชาการประมงชำนาญการ
นางสาวกิตติมา บุษรารัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นายฉัตรชัย พฤกษชาติ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
นางสาวจารุพรรณ สัทธรรมนุวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสงกรานต์ จูฑะสุวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชไมพร จำเริญ                       นักวิชาการประมง                    
นางสาวนรินรัตน์ นิ่มประเสริฐ นักวิชาการประมง                               
นายภานุวัฒน์ อิ่มเอิบ                  นักวิชาการประมง
นางสาววริศรา สีบัวอ่ำ นักจัดการงานทั่วไป