ข่าวประชาสัมพันธ์

กอท.ร่วมรับฟังผลการศึกษาแนวทางการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวที่รวมต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม (TSA-SEEA)

กอท.ร่วมรับฟังผลการศึกษาแนวทางการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวที่รวมต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม (TSA-SEEA)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ได้มอบหมายให้นางสาวอรภา สุวัฒโน นักวิชาการประมงชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการศึกษาแนวทางการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวที่รวมต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม (TSA-SEEA) ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยได้นำเสนอบัญชีที่ดำเนินการตามหลัก SEEA2012 โดยมีบัญชีที่สำคัญ 4 บัญชี ได้แก่ บัญชีทรัพยากรน้ำ บัญชีพลังงาน บัญชีก๊าซเรือนกระจก และบัญชีขยะ และผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำบัญชีทรัยพากรทางทะเลและชายฝั่ง และที่ประชุมได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายละเอียดบัญชีดังกล่าว โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คือ บัญชีดังกล่าวยังขาดการคำนวณต้นทุนที่ใช้เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น การจัดวางทุ่นการปลูกฟื้นฟูปะการัง ซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลบางส่วนของบัญชีไม่ถูกต้อง โดยผู้จัดทำบัญชีจะขอรับคำแนะนำไปปรับปรุงข้อมูล และหากมีความจำเป็นต้องมีการขอข้อมูลเพิ่มเติม จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป