ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุม "คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริ

ร่วมการประชุม "คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุม "คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ (อาคาร 5) พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ โดยมีพลเรือโท ก้องเกียรติ สัจวุฒิ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เป็นประธานการประชุมที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 5-7 มกราคม 2564 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ โดยผู้แทนกรม ทช. เสนอขอเพิ่มวาระพิจารณาเห็นชอบแผนแม่บทโครงการฯระยะ 5 ปีที่ 2 (พ.ศ. 2564-2568)แผนดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2564 เพื่อขอพระราชวินิจฉัยและนำคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ด้านต่าง ๆชุดใหม่ เข้าร่วมประชุมด้วย รายละเอียดจะได้รายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป