ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุม "คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”

ร่วมการประชุม "คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”
กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุม "คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ณ ห้องชมวารี กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กรุงเทพฯ โดยนาวาเอก พลวัต  ดารานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ /รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เป็นประธานการประชุมที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนแม่บทโครงการฯระยะ 5 ปีที่สอง (พ.ศ. 2564-2568) แผนดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2564 เพื่อจะได้นำทูลเกล้าขอพระราชวินิจฉัยในการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 5-7 มกราคม 2564 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ