ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมVdo conference ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ

จัดประชุมVdo conference ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ

 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล จัดประชุมVdo conference ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ  ของหน่วยงานภายในกรมฯ ที่รับผิดชอบ โครงการโดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานในการประชุม มติที่ประชุมและรองอทช. มอบหมายให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ตามแผนอนุรักษ์พะยูนรายงานผลการดำเนินปี พ.ศ.2563 และ พี่ได้ดำเนินการที่ผ่านมา รวมถึงจัดทำแผนงานโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และจะดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กอท. รวบรวมเสนอกรม พิจารณาต่อไป