ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมหารือโครงการ Implementing the Strategic Action Programme for the South China Sea and Gulf of Thailand (SCS SAP Project)

ร่วมประชุมหารือโครงการ Implementing the Strategic Action Programme for the South China Sea and Gulf of Thailand (SCS SAP Project)

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมและผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ได้เข้าร่วมประชุมหารือโครงการ Implementing the Strategic Action Programme for the South China Sea and Gulf of Thailand (SCS SAP Project) ผ่านระบบออนไลน์ การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการระยะที่ 2 ในส่วนของประเทศไทยมีกิจกรรมภายใต้โครงการ 3 ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังนี้ 1)การลดความเสื่อมโทรมและการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยชายฝั่ง ซึ่งครอบคลุม แนวปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน และพื้นที่ชุ่มน้ำ 2)เสริมสร้างการจัดทำแผนปฏิบัติการโดยใช้ฐานความรู้ เพื่อการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยชายฝั่งและมลภาวะจากแผ่นดินเพื่อลดความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม 3)ส่งเสริมการบูรณาการและความร่วมมือในการดำเนินงาน การประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนจาก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐ ประชาชนจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก Project Inception Phase