ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมหารือและลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งทุ่นแนวเขตอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล เกาะลิบง และวางแผนการวางทุ่น กำหนดขอบเขตเส้นทางเดินเรือในพื้นที่หญ้าทะเลที่ไม่รบกวนพะยูนให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน

ร่วมหารือและลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งทุ่นแนวเขตอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล เกาะลิบง และวางแผนการวางทุ่น กำหนดขอบเขตเส้นทางเดินเรือในพื้นที่หญ้าทะเลที่ไม่รบกวนพะยูนให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับผู้แทนมูลนิธิอันดามัน หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลแห่งชาติ แกนนำชุมชน นายก อบต.เกาะลิบง กำนันตำบลเกาะลิบง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และ7 รวมทั้งตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์เกาะลิบง กลุ่มพิทักษ์ดูหยง และประธานชมรมชาวประมงพื้นบ้าน จ.ตรัง ประชุมปรึกษาหารือและลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งทุ่นแนวเขตอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล เกาะลิบง และวางแผนการวางทุ่น กำหนดขอบเขตเส้นทางเดินเรือในพื้นที่หญ้าทะเลที่ไม่รบกวนพะยูนให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน ตลอดจนวางแผนการฟื้นฟูระบบนิเวศหญ้าทะเลที่เสื่อมโทรมจากการขุดลอกร่องน้ำ โดยได้มีการกำหนดพิกัด พื้นที่วางทุ่น และเตรียมการเพาะพันธุ์หญ้าทะเลเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศโดยชุมชน  โดยคาดว่าจะมีการจัดวางทุ่นและจัดกิจกรรมประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2564