ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมหลัก กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมหลัก กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมหลัก กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมลำแพน โดยมีนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เป็นประธาน การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการศึกษาพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดตั้งพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการเสนอพื้นที่เตรียมจัดตั้งพื้นที่มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพิ่มเติมจาก Road map ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 1-9 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน