ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกอบรมดำน้ำเบื้องต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำน้ำให้กับอาสาสมัคร

ฝึกอบรมดำน้ำเบื้องต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำน้ำให้กับอาสาสมัคร

วันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายอุกกฤต สตภูมินทร์  ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมดำน้ำเบื้องต้น เพิ่มศักยภาพการดำน้ำให้กับอาสาสมัครซึ่งจะสามารถช่วยปฏิบัติงานในภารกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน รวม 20 คน  และได้รับเกียรติจากนายวรพจน์ ทรัพย์เกิด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกอบรมครั้งนี้ 20 คน  ผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกอบรมครั้งนี้  นักดำน้ำจะสามารถช่วยปฏิบัติงานภารกิจใต้นำ้ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การจัดอบรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 มีการตรวจ ATK ก่อนอบรมและเสร็จสิ้นการอบรม ซึ่งผลการตรวจเบื้องต้นไม่มีผู้ใดติดเชื้อโควิด