ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามผลการลงเกาะพื้นผิวปะการังเทียมของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล พื้นที่จังหวัดตรัง

ลงพื้นที่ติดตามผลการลงเกาะพื้นผิวปะการังเทียมของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล พื้นที่จังหวัดตรัง

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2564 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ได้ดำเนินการติดตามการลงเกาะของสิ่งมีชีวิตบริเวณปะการังเทียมในพื้นที่เกาะลิบง อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง โดยได้จัดวางแท่งปะการังเทียมรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์เมื่อปีงบประมาณ  2563  จำนวน 2 กอง  กองที่  1 จำนวน 191 แท่ง และ กองที่ 2 จำนวน 192 แท่ง รวมทั้งสิ้น 383 แท่ง เป็นการติดตามหลังการจัดวางรอบ 6 เดือน ผลการติดตามกองที่ 2 มีการสุ่มตัวอย่างจำนวน 30 แท่ง ที่ระดับความลึก 14-15 เมตร การจมตัวของกองปะการังเทียมเฉลี่ย 4-6 ซ.ม. สัตว์เกาะติดที่ปกคลุมบนแท่งปะการังเทียมส่วนใหญ่เป็น เพรียง หอยสองฝา สาหร่าย ไฮดรอยด์คิดเป็นร้อยละ 70  และยังไม่พบการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง มีปลาที่เข้าไปอยู่อาศัยบริเวณปะการังเทียม เช่น ปลาโนรี ปลากล้วยปลาทรายขาว ปลากะรังบั้ง ปลากะพงข้างปาน เป็นต้น ทั้งนี้จะดำเนินการติดตามผลเป็นระยะต่อไป