ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมสำรวจสภาพแนวปะการังในพื้นที่ประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเลพื้นที่ เกาะล้าน เกาะสาก จังหวัดชลบุรี

ร่วมสำรวจสภาพแนวปะการังในพื้นที่ประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเลพื้นที่ เกาะล้าน เกาะสาก จังหวัดชลบุรี

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก รวมทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล ร่วมกันสำรวจสภาพแนวปะการังในพื้นที่ประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเลพื้นที่ เกาะล้าน เกาะสาก จังหวัดชลบุรี เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำแผนฟื้นฟูปะการังในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล ซึ่งผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้คืนพื้นที่ที่เคยประกอบกิจกรรมให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมดรวม 38 แปลง คิดเป็นพื้นที่รวม 0.7125 ไร่ โดยพื้นที่ที่กำหนดขึ้นใหม่ให้ประกอบกิจกรรมเป็นพื้นทรายที่อยู่นอกแนวปะการังโดยจะไม่ส่งผลกระทบ โดยเมืองพัทยาจะประกาศกำหนดให้เป็นพื้นที่อนุญาตดำเนินการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเลต่อไป ข้อมูลจากการสำรวจสภาพแนวปะการังครั้งนี้จะนำไปประกอบการวางแผนกำหนดรูปแบบ วิธีการฟื้นฟูที่เหมาะสมกับสภาพลักษณะความเสียหายของแนวปะการัง และจัดทำคำของบประมาณดำเนินการ โดยจะนำเสนอต่อคณะทำงานเพื่อกำหนดพื้นที่ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเลฯ ในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนมกราคม