ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมหารือกับตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล จังหวัดชลบุรี

ร่วมหารือกับตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล จังหวัดชลบุรี

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล ได้ร่วมหารือกับตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับการหาแนวทางปฎิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการยื่นขออนุญาตประกอบกิจกรรมกับเมืองพัทยา ผลการหารือมีข้อสรุป ดังนี้ 1. การปฎิบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อยื่นขออนุญาต 2. การจัดอบรมหลักสูตรอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ และเจ้าหน้าที่ประจำเรือ และในส่วนเงื่อนไขการฝึกอบรมกับกรมเจ้าท่ากรมทช. จะประสานหน่วยงานกรมเจ้าท่าให้จัดอบรมในคราวเดียวกัน3. ผู้ประกอบการจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขเรือท่องเที่ยวและมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมควบคู่ไปกับการยื่นขออนุญาตจากเมืองพัทยา 4. ประเด็นเงื่อนไขอื่นๆรวมทั้งแบบฟอร์มการขออนุญาตให้หารือเมืองพัทยา 5. เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเตรียมพื้นที่ก่อนใบอนุญาตจะออก จะประสานหน่วยงานทช.และเมืองพัทยากำหนดจุดวางฐานทุ่นในจุดที่จะประกอบกิจกรรมในแต่ละเจ้า โดยผู้ประกอบการต้องเร่งจัดหาทุ่นจอดเรือ 6. ประเด็นปัญหาอุปสรรคในข้อกำหนดต่างๆ จะได้หารือเมืองพัทยาและหน่วยงานในการประชุมของคณะทำงานชุดใหญ่ต่อไป ทั้งนี้ตามเป้าหมายคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเลได้ไม่เกินกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระหว่างกรมทช.และผู้ประกอบการให้เกิดความยั่งยืนในการใช้พื้นที่ ผู้ประกอบการจะยื่นขอจดทะเบียนชุมชนชายฝั่งกับกรมต่อไป