ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจและติดตามประเมินสภาพทุ่นแสดงแนวเขตอนุรักษ์พะยูนและแหล่งหญ้าทะเล ในพื้นที่เกาะลิบง จังหวัดตรัง

สำรวจและติดตามประเมินสภาพทุ่นแสดงแนวเขตอนุรักษ์พะยูนและแหล่งหญ้าทะเล ในพื้นที่เกาะลิบง จังหวัดตรัง

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.7 ดำเนินการสำรวจและติดตามประเมินสภาพทุ่นแสดงแนวเขตอนุรักษ์พะยูนและแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่เกาะลิบง จังหวัดตรัง จำนวน 16 จุด เพื่อจัดทำประวัติทุ่นแสดงแนวเขตอนุรักษ์พะยูนและแหละหญ้าทะเล และนำข้อมูลไปใช้ในระบบติดตามทุ่น Buoy Smart Application สำหรับใช้ในการติดตามทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ซึ่งจากการสำรวจและติดตามพบว่า มีทุ่นที่ไฟส่องสว่างชำรุด จำนวน 2 จุด และเชือกยึดโยงทุ่นชำรุด จำนวน 3 จุด ทั้งนี้จะดำเนินการซ่อมแซมต่อไป