ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดการประชุมความคืบหน้าโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม จำนวน 7 ขาแท่น

จัดการประชุมความคืบหน้าโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม จำนวน 7 ขาแท่น

    วันที่ 11 มกราคม 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการประชุมความคืบหน้าโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม จำนวน 7 ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่  4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564) ณ  ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  และหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ของแต่ละหน่วยงาน  ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ การส่งเสริมปลูกจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่  การเตรียมประกาศให้เป็นพื้นที่คุ้มครองภายใต้มาตรา 22 การติดตามเฝ้าระวังการใช้ประโยชน์ในพื้นที่  รวมถึงผลการติดตามสภาพแวดล้อมหลังการจัดวาง  และที่ประชุมร่วมกันหารือปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการในระยะต่อไปของโครงการ  ทั้งนี้การประชุมครั้งถัดไป กำหนดในช่วงกลางปี 2565