ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจกำหนดขอบเขตเส้นทางการนำเรือเข้าออกในพื้นที่เกาะราชาใหญ่ เพื่อนำมาจัดทำแผนที่ประกอบร่างประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง การกำหนดเส้นทางการนำเรือเข้า-ออกในพื้นที่ตามที่อธิบดีกำหนด

สำรวจกำหนดขอบเขตเส้นทางการนำเรือเข้าออกในพื้นที่เกาะราชาใหญ่ เพื่อนำมาจัดทำแผนที่ประกอบร่างประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง การกำหนดเส้นทางการนำเรือเข้า-ออกในพื้นที่ตามที่อธิบดีกำหนด


วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.10 ผู้แทนผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้แทนชุมชนชายฝั่ง ผู้แทนกลุ่มอนุรักษ์ และผู้แทนผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันสำรวจกำหนดขอบเขตเส้นทางการนำเรือเข้าออกในพื้นที่เกาะราชาใหญ่ เพื่อนำมาจัดทำแผนที่ประกอบร่างประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง การกำหนดเส้นทางการนำเรือเข้า-ออกในพื้นที่ตามที่อธิบดีกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดแนวเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประเภทหาด ปะการัง กัลปังหา หรือสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังในพื้นที่เกาะราชาใหญ่ และเกาะราชาน้อย ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566 กำหนดพื้นที่นำเรือเข้าออกเพื่อรับส่งผู้โดยสาร วัสดุ สิ่งของ ขึ้นฝั่ง ซึ่งจากการประชุมกำหนด 3 พื้นที่ได้แก่ บริเวณอ่าวทือ อ่าวสยาม และอ่าวพลับพลา โดยหลังจากนี้ สอม.จะนำไปดำเนินการจัดทำเป็นแผนที่แนบท้ายประกาศและเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมเห็นชอบออกประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม