ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (5 th NBSAP)

ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (5 th NBSAP)

                             วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567  กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล มอบหมายให้ นางสาวชนกพร จันทรขันตี นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ส่วนจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (5 th NBSAP) และการขับเคลื่อนพื้นที่ OECMs ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย สผ. มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) แผน NBSAP ฉบับที่ 5 ให้สอดคล้องตามกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออล ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ นำเสนอ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจำแนกพื้นที่ OECMs หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประกอบจัดทำร่างหลักเกณฑ์ OECMs ที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้งเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ OECMs และหารือแนวทางการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป