ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่หมู่บ้านชาวเลพบปะแกนนำชุมชนชาวเลในพื้นที่ราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

ลงพื้นที่หมู่บ้านชาวเลพบปะแกนนำชุมชนชาวเลในพื้นที่ราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

                 วันที่ 23 มิถุนายน 2567 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดย นายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาวมตรการจัดการทรัพยากรทางทะเลร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ภูเก็ต สทช 10 ลงพื้นที่หมู่บ้านชาวเลพบปะแกนนำชุมชนชาวเลในพื้นที่ราไวย์ จังหวัดภูเก็ต เพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเข้าไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชาวเลราไวย์ที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่เกาะโหลน และเกาะใกล้เคียง ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สำหรับนำมาประกอบการวางแผนกำหนดแนวทางและมาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการจัดการพื้นที่ด้านการส่งเสริมบทบาทของชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน จากข้อมูลชุมชนชาวเลมีการเข้าไปประกอบอาชีพทำประมงโดยใช้เครื่องมือดังเดิมตามจุดต่างๆ รอบเกาะโหลน ซึ่งเป็นวิถีชีวิต ปกติดังเดิมของชาวเล เช่น การวางลอบจับปลา การหาหอยและสัตว์น้ำตามชายฝั่ง การดำน้ำใช้ฉมวกยิงปลา และอื่น โดยชาวเลจากหมู่บ้านราไวย์ที่ไปมีเรือประมาณ 30 ลำ และได้จดทะเบียนเป็นชุมชนชายฝั่งของกรม มีความาต้องการที่จะเข้าร่วมหากได้รับการสนับสนุน ข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้จะนำไปประกอบกับข้อมูลการสำรวจพื้นที่และความต้องการของชุมชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะโหลน เสนอหน่วยงานกรมพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป