ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบหมายให้สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยน.ส.ชนกพร จันทรขันตี นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองแผนงานและเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์(Strategic Environmental Assessment:SEA) ณ ห้องประชุมปรินซ์บอลรูม 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ โดยมี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นประธานเปิดการประชุม โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และเผยแพร่ความสำคัญของ SEA ให้กับประชาชนทั่วไปและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องรับทราบและเป็นการประชาสัมพันธ์ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย