ข่าวประชาสัมพันธ์

กอท.เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย ประเด็นวิจัย ยุทธศาสตร์ด้านผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล "โครงการการบริหารจัดการความปลอดภัยทางสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมชายหาดของชายหาดท่องเที่ยว และโครงการศักยภาพการเป็นแหล่งบลูคาร์บอนของไทย:ป่าชายเลน"

กอท.เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย ประเด็นวิจัย ยุทธศาสตร์ด้านผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล "โครงการการบริหารจัดการความปลอดภัยทางสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมชายหาดของชายหาดท่องเที่ยว และโครงการศักยภาพการเป็นแหล่งบลูคาร์บอนของไทย:ป่าชายเลน"

วันที่ 22 พ.ย.62 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผอ .ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กอท. เข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย ประเด็นวิจัย ยุทธศาสตร์ด้านผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล "โครงการการบริหารจัดการความปลอดภัยทางสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมชายหาดของชายหาดท่องเที่ยว และโครงการศักยภาพการเป็นแหล่งบลูคาร์บอนของไทย:ป่าชายเลน" เป็นโครงการที่ได้รับทุนจาก สกว. ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว)​ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร