ข่าวประชาสัมพันธ์

กอท.เข้าร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม คณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรป ในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ครั้งที่ 2 (ฝ่ายไทย)

กอท.เข้าร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม คณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรป ในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ครั้งที่ 2 (ฝ่ายไทย)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล มอบหมายให้ นางสาวอลิษา ศรีสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนป้องกันและปราบปรามทางทะเลเข้าร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม คณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรป ในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ครั้งที่ 2 (ฝ่ายไทย)ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูล และท่าทีของฝ่ายไทยในการเจรจาระหว่างการประชุมคณะทำงานร่วมฯ