ข่าวประชาสัมพันธ์

กอท. เป็นผู้แทนกรมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการทำงานโครงการศึกษาการเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การควบคุมและจัดการน้ำอับเฉา และตะกอนจากเรือ

กอท. เป็นผู้แทนกรมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการทำงานโครงการศึกษาการเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การควบคุมและจัดการน้ำอับเฉา และตะกอนจากเรือ

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  เป็นผู้แทนกรมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการทำงานโครงการศึกษาการเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การควบคุมและจัดการน้ำอับเฉา และตะกอนจากเรือ ณ ห้องประชุมสาครวิสัย อาคาร 1 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า  โดยกรมเจ้าท่าได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทที่ปรึกษา รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อมูล และพิจารณาร่างรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาการเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การควบคุมและจัดการน้ำอับเฉา และตะกอนจากเรือ ค.ศ. 2004