ข่าวประชาสัมพันธ์

กอท.ลงพื้นที่เพื่อประสานงานความร่วมมือและหารือ กับคณะอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  เกี่ยวกับแนวทางบูรณาการจัดทำโครงการปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดตรัง

กอท.ลงพื้นที่เพื่อประสานงานความร่วมมือและหารือ กับคณะอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  เกี่ยวกับแนวทางบูรณาการจัดทำโครงการปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดตรัง

วันที่ 2 ธ.ค. 62 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่เพื่อประสานงานความร่วมมือและหารือ กับคณะอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  เกี่ยวกับแนวทางบูรณาการจัดทำโครงการปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดตรัง  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับพะยูนและแหล่งหญ้าทะเลในระยะ 3 ปี จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)​ ทั้งนี้มีโครงการภายใต้แผนพะยูนแห่งชาติหลายโครงการที่สอดคล้องกัน