ข่าวประชาสัมพันธ์

กอท.ภาพจัดประชุมหารือร่วมระหว่างหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางขั้นตอนดำเนินการของสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย

กอท.ภาพจัดประชุมหารือร่วมระหว่างหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางขั้นตอนดำเนินการของสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย

วันที่ 7 มกราคม 2563
กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  โดยส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ได้รับการประสานจากสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือ ร่วมระหว่างหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย​ สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ผู้แทนสถาบันสอนดำน้ำ​ NAUI​ PADI​ SDI​ SSI ผู้แทนผู้ประกอบการ  ในการกำหนดแนวทางขั้นตอนดำเนินการของสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศกำหนดให้เป็นหน่วยงานออกใบรับรองผู้ควบคุมการดำน้ำและครูสอนดำน้ำ และจัดระเบียบการท่องเที่ยวดำน้ำของประเทศไทย ซึ่งจากการหารือได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางซึ่งสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยจะนำข้อเสนอไปดำเนินการแก้ไขข้อบังคับสมาคม เพื่อให้ครอบคลุมสอคล้องกับบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบ และประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งจะจัดประชุมหารือเพื่อติดตามผลในครั้งต่อไป