ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดประชุมหน่วยงานภายในกรม เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามใต้แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติระยะที่ 1

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดประชุมหน่วยงานภายในกรม เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามใต้แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติระยะที่ 1
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดประชุมหน่วยงานภายในกรม เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามใต้แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565)​ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละด้านและแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานมีกลไกขับเคลื่อนแผนอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการการทำงานร่วมและเกิดประสิทธิภาพ ที่ประชุมจึงเสนอให้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติภายในกรม โดยอธิบดีกรม ทช. เป็นผู้แต่งตั้ง และคณะทำงานขับเคลื่อนแผนในระดับชาติของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แต่งตั้ง โดยคณะทำงานทั้ง 2 คณะ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผน