ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563  การฝึกอบรมนี้อยู่ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ควบคุมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับประกาศมาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการัง จากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ณ โรงแรมนารา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 31 คน แบ่งเป็นมัคคุเทศก์ 3 คน ครูสอนดำน้ำ 19 คน และไดฟ์มาสเตอร์ 9 คน ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ตามข้อกำหนดในร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการัง จากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน โดยมีนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เป็นประธานเปิด เนื้อหาการฝึกอบรม ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศแนวปะการัง การใช้ประโยชน์ สาเหตุการถูกทำลาย มาตรฐานการท่องเที่ยวดำน้ำ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวดำน้ำในแนวปะการัง โดยมีผู้เชี่ยวชาญระบบนิเวศแนวปะการังเป็นวิทยากรบรรยาย และมีการฝึกปฏิบัติในการให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวก่อนพาไปดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง โดยกรม ทช. นำโครงการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  โครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย”