ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำบัญชีมหาสมุทร (Ocean Account)

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำบัญชีมหาสมุทร (Ocean Account)

วันที่ 6 มีนาคม 2563 กอท. โดย สจท. ได้จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำบัญชีมหาสมุทร (Ocean Account) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้ทราบสถานภาพต้นทุนทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปริมาณการนำทุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงมูลค่าของทรัพยากรทางทะเล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประกอบการวางแผนบริหารจัดการ และกำหนดมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลระยะยาวอย่างเหมาะสม โดยมีนางกาญจนา  ภู่มาลี นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ และคุณธีรพงษ์  ประพจนาภรณ์ นักวิจัยจาก UN เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้