ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เพื่อร่วมสังเกตการณ์การสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือประมงที่อาจเป็นอันตรายต่อพะยูนและแหล่งอาศัยพะยูนของผู้รับจ้าง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เพื่อร่วมสังเกตการณ์การสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือประมงที่อาจเป็นอันตรายต่อพะยูนและแหล่งอาศัยพะยูนของผู้รับจ้าง

วันที่ 8 มีนาคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ส่ง จนท.ที่รับผิดชอบโครงการแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติลงพื้นที่เพื่อร่วมสังเกตการณ์การสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือประมงที่อาจเป็นอันตรายต่อพะยูนและแหล่งอาศัยพะยูนของผู้รับจ้าง เพื่อตรวจสอบการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนดใน TOR และรวบรวมประเด็นปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดของการเก็บข้อมูล สำหรับนำมาปรับปรุงแบบสำรวจและวิธีการเทคนิคการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปแนะนำแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ สทช.ที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ สำหรับนำไปดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ ในครั้งนี้ได้ดูการเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายชาวประมงบ้านแหลมหิน อ.เหนือคลอง และบ้านอ่าวทองหลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เป้าหมายแหล่งพะยูน จ.กระบี่ เบื้องต้นพบว่าการสอบถามหรือสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่ทำอาชีพประมงและใช้เครื่องมือที่เข้าข่ายอาจเป็นอันตรายต่อพะยูน มีความกังวลเกี่ยวกับการให้ข้อมูลและเกรงว่าจะมีผลกับการทำประมงของตนเอง ซึ่งได้ปรับปรุงเทคนิคการตั้งคำถามก่อนเริ่มการสอบถามจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจและต้องใช้จิตวิทยาการตั้งคำถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามความจริงและครบถ้วน