ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

วันที่ 9 มีนาคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยมีรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี เป็นประธาน และมอบแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงาน สทช.ที่ 1 3 4 6 และศูนย์วิจัยฯ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อปฎิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ วิธีการและเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการพร้อมทั้งเป็นไปตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องและภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครบถ้วน โดยให้ผู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ให้ยึดหลักเกณฑ์ตามแนวทางและคู่มือการฟื้นฟูปะการังของกรมเป็น แนวปฏิบัติทั้งการกำหนดพื้นที่และวิธีการฟื้นฟูแนวปะการัง รวมทั้งการจัดทำรายงานผล เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน