ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการระดับชาติ (National ICM Forum)

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการระดับชาติ (National ICM Forum)

วันที่ 18 มีนาคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนอนุญาตและกำหนดมาตรการทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช. 1 - 2 และศูนย์เรียนรู้การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการระดับชาติ (National ICM Forum) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ เบื้องต้นได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการการขยายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รวมทั้งได้หารือถึงรูปแบบและแนวทางในการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะจัดประชุมในพื้นที่จังหวัดระยอง ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563