ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมสำรวจพื้นที่และกำหนดจุดและวิธีการปลูกฟื้นฟูปะการัง ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ปี 2563 ในพื้นที่เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมสำรวจพื้นที่และกำหนดจุดและวิธีการปลูกฟื้นฟูปะการัง ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ปี 2563 ในพื้นที่เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 มีนาคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.4 พร้อมด้วยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลาง ร่วมกันสำรวจพื้นที่และกำหนดจุดและวิธีการปลูกฟื้นฟูปะการัง ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ปี 2563 ในพื้นที่เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่ปลูกเพื่อเป็นแหล่งพันธุ์ บริเวณอ่าวลึกด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 15 ไร่ และพื้นที่ปลูกเพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว บริเวณอ่าวลึกด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ จำนวน 10 ไร่ จากการสำรวจสภาพพื้นที่โดยทั่วไปของแนวปะการังและชนิดปะการังเหมาะกับการเลือกใช้วิธีปลูกบนวัสดุฐานบล็อกคอนกรีต โครงเหล็กและซากปะการังที่ตาย โดยการวางวัสดุในพื้นทรายและซากปะการังตายซึ่งแทรกระหว่างขอบแนวปะการัง การปลูกปะการังบนโขดปะการังที่ตายแล้ว ในสัดส่วนปะการังโขด ต่อปะการังกิ่งก้าน 70:30