ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมการประชุม “ASEAN Innovation Roadmap & Bioeconomy Forum in Conjunction with GBS 2020”

ร่วมการประชุม “ASEAN Innovation Roadmap & Bioeconomy Forum in Conjunction with GBS 2020”
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมการประชุม “ASEAN Innovation Roadmap & Bioeconomy Forum in Conjunction with GBS 2020” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการกรีนฟินส์ในประเทศไทย และ ผอ. กอท. ได้ทำหน้าที่เป็นประธานร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “Ocean bioeconomy-scaling up regional blue bioeconomy” โดยมีนายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บรรยายเรื่อง กรณีศึกษา มุมมองของอาเซียน “กรีนฟินส์ ความรับผิดชอบและความยั่งยืนของการท่องเที่ยวทางทะเล” ซึ่งเป็นความท้าทายในการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ข้อปฏิบัติของกรีนฟินส์ 13 ข้อ (Code of Conduct) เป็นเครื่องมือในการป้องกัน และบรรเทาปัญหาการท่องเที่ยวทางทะเลที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง