ข่าวเด่น

 • เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้จัดฝึกอบรม "การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 2" ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่คณะทำงานสำรวจเก็บรวมรวบทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้คณะกรรมการด้านการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้จัดฝึกอบรม "การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 2" ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่คณะทำงานสำรวจเก็บรวมรวบทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้คณะกรรมการด้านการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

  วันที่ 20–21 กรกฎาคม 2564

 • เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนได้ร่วมเข้าตรวจพื้นที่และประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาข้อกฏหมายเกี่ยวกับการขุดลอกร่องน้ำสาธารณประโยชน์อ่าวกุ้ง (ท่าเล) ครั้งที่ 2/2546

  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนได้ร่วมเข้าตรวจพื้นที่และประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาข้อกฏหมายเกี่ยวกับการขุดลอกร่องน้ำสาธารณประโยชน์อ่าวกุ้ง (ท่าเล) ครั้งที่ 2/2546

  วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564

 • คุณภาพน้ำทะเล

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง