เกี่ยวกับเรา

ภารกิจ

สำรวจ วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ประเมินสภาวะทรัพยากร และผลผลิตของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งวิจัยเพื่อขยายพันธุ์และอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ วิจัยและติดตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เป็นแหล่งเก็บตัวอย่างทรัพยากรสัตว์และพืชทะเลเพื่อการเรียนรู้ วิจัยและอ้างอิง วิจัยและพัฒนาเทคโลโลยีเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูทะเลไทยและพื้นที่ชายฝั่ง ให้มีความอุดม

ภารกิจของกลุ่มงาน