ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 Marine water quality along the coastline of Phuket in 2021

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 Marine water quality along the coastline of Phuket in 2021

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลบริเวณรอบเกาะภูเก็ต จำนวน 23 สถานี เป็นประจำทุก 2 เดือน ประกอบด้วยคุณภาพน้ำทะเลทั่วไป ได้แก่ ความเค็ม อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ตะกอนแขวนลอย และปริมาณสารอาหาร เป็นต้น และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม

ดาวน์โหลด

oct 2021
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.11 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 249
คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ตปีงบปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 200
คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอันดามันตอนบนปีงบปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 147
คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ตปีงบปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 159
คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ตปีงบปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 140
คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอันดามันตอนบนปีงบปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 130
คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ตปีงบปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 59
คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ตปีงบปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 77
คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ตปีงบปร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 76