ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกสำรวจประเมินสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเล ด้วยวิธี Spot check และสำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำในแนวหญ้าทะเล บริเวณอ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกสำรวจประเมินสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเล ด้วยวิธี Spot check และสำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำในแนวหญ้าทะเล บริเวณอ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกสำรวจประเมินสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเล ด้วยวิธี Spot check และสำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำในแนวหญ้าทะเล บริเวณอ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต  จากการสำรวจพบหญ้าทะเลทั้งหมด 9 ชนิด โดยมีหญ้าคาทะเล หญ้าใบมะกรูด และหญ้าชะเงาเต่า เป็นหญ้าชนิดเด่น และพบการปล่อยเกสรตัวผู้ของหญ้าคาทะเล ปริมาณเล็กน้อย  สถานภาพโดยรวมของหญ้าทะเลมีความสมบูรณ์เล็กน้อย จนถึงสมบูรณ์ดี เมื่อเปรียบเทียบจากข้อมูลในอดีตพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการแพร่กระจาย และความหนาแน่นของหญ้าทะเล เล็กน้อยตามธรรมชาติ ส่วนผลการสำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำ เบื้องต้นพบปลา 15 ชนิด โดยมี ปลาสลิดทะเลจุดขาว (Siganus canaliculatus) และปลาแป้นป้อม (Secutor megalolepis) เป็นปลาชนิดเด่นในพื้นที่  นอกจากนี้ยังพบร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพะยูนอีกด้วย