ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับการประสานจากบริษัท อควาวอร์ค ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จากศวอบ. เข้าตรวจสุขภาพสัตว์น้ำจำนวน 9 ตัว

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับการประสานจากบริษัท อควาวอร์ค ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จากศวอบ. เข้าตรวจสุขภาพสัตว์น้ำจำนวน 9 ตัว

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับการประสานจากบริษัท อควาวอร์ค ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จากศวอบ. เข้าตรวจสุขภาพสัตว์น้ำจำนวน 9 ตัว โดยเป็นเต่าตนุที่ได้รับการอนุเคราะห์จากศวอบ. จำนวน 6 ตัว และปลาสเตอร์เจียน จำนวน 3 ตัว ผลการตรวจสุขภาพเป็นไปด้วยดี และเจ้าหน้าที่ศวอบ.ได้ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์น้ำทั้ง 9 ตัวเพิ่มเติมหลังการตรวจสุขภาพ