ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกภาคสนามเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณอ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ตภายใต้โครงการศึกษาการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสิ้น 17 สถานี

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกภาคสนามเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณอ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ตภายใต้โครงการศึกษาการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสิ้น 17 สถานี

วันที่ 15 พฤกศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกภาคสนามเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณอ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ตภายใต้โครงการศึกษาการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสิ้น 17 สถานี สภาพพื้นที่โดยทั่วไปยังคงสมบูรณ์โดยธรรมชาติคุณภาพน้ำทั่วไปใสสะอาดไม่มีกลิ่น โดยค่าอุณหภูมิน้ำทะเลอยู่ระหว่าง 28.9-29.4 องศาเซลเซียส ความเค็มของน้ำทะเลอยู่ระหว่าง 30-32 ppt ค่าpH อยู่ระหว่าง 7.89-8.21 ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) อยู่ระหว่าง 5.27-6.86 mg/L สภาพอากาศฝนตกและมีคลื่นลมเล็กน้อย บริเวณชายหาดเริ่มมีนักท่องเที่ยว การติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมดังกล่าวควรจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หากพบว่าผิดปกติ จักได้หาสาเหตุได้ทันท่วงที